Utbildningar i Sverige

 

Utbildning av HVB personal

"Utbildning är den information som studeras tillsammans med handledare och utbildnings terapeut".

Visst utbildningsmaterial ingår, men inte böcker, externa kurser eller andra event som skulle rekommenderas eller eleven är intreserat att delta i.

Varje elev skall under utbildnings tiden, ha pågående arbete / eller söka praktik inom godkänd vård verksamhet under utbildningstiden.

 

 

 Utbildningar - Kurser - Rådgivning

 

Detta är en utbildning /kurs för dig som vill arbeta antingen med förebyggande vård och/eller i behandling med ungdomar eller unga / vuxna och äldre på olika HVB hem oavsett målgrupp eller inriktning.

Läroplan:

Här ger vi dig lärdom om den problematik som klienter med olika problematik på olika HVB hem brottas med, sett ur individ, familj och samhällets perspektiv. Med evidensbaserade behandlingsmetoder lär vi ut hur man arbetar med ett lösningsfokuserat förhållningssätt. 

Mål i undervisningen:

Information om behandlingsmetoder i arbetet med ungdomar, unga / vuxna och äldre. Lärdom om arbete med klienter på institutioner, skolor, öppenvård och sluten vård. Kunskap till din egna personliga erfarenheten och hur du använder den inom vården.

 

Utbildnings- / Kursplatser:

Enligt överenskommelse med kursdeltagare och/eller uppdragsgivare.

Kursinnehåll:

Socialtjänst/lagstiftning runt om i världen. Genus och mångfaldsperspektiv. Institutioner och öppenvård. Risk och skyddsfaktorer. Dynamiska Grupprocesser. Nätverksarbete med familjer. Olika behandlings och pedagogiska metoder. Praktik på godkända HVB i Sverige, och för Behandlingsassistenter, ACT terapeuter, Beroende & Krimterapeuter. 

 

Ungdomens matchning:

- Droger/missbruk och beroende - Neuropsykiatriska diagnoser - Sociala nätverket

- Utvecklingspsykologi - Lösningsfokuserat förhållningssätt 

 

Exempel på kurslitteratur beroende på inriktning:

"MI - motiverande samtal: Praktisk handbok för MI-samtal i socialt arbete" (Barbro Holm-Ivarsson, Gothia).

"Jaget och missbrukaren" (Craig Nakken, Proprius).

"Vilse i skolan: hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem" (Green, Ross W & Silvia Klenz-Jönsson).

"Kriminalitet som livsstil" (Gunnar Bergström, Johansson & Skytte)

"Kirre" (Gunilla Wahlström, Runar förlag).

"Barn med överlappande diagnoser" (Martin L.Kutscher, Natur & Kultur)

"KBT i utveckling. En introduktion till kognitiv beteendeterapi." (Anna Kåver)

 

Exempel på Utbildnings Teman

  • Sekretesslagen och arbetsrutiner
  • BBiC och tanken bakom regelverket
  • Journalföring och dokumentation
  • Etik & Moral på arbetsplatsen
  • Trötthet & Utbrändhet - förebyggande åtgärder
  • Asylprocessen och emotionella konsekvenser i dagliga livet 
  • Arbetsstruktur inom vård almännt och betydelsen av rutiner 

Utbildningens längd och andra praktiska saker

Den person som ska i ScandicPro utbildning behöver vara antingen aktiv i vårdarbete eller i praktik på godkänt behandlingshem

Studiestarten är individuell och är anpassad till arbetet eller arbetspraktiken.

Så stor del av teorien skötes via konferenssystem men träffar är enbart en elev i taget. Ingen behöver exakt samma längd i utbildningen. Det angörs enligt både personlig och arbets erfarenhet. 

Kurslitteraturen och arbetspraktik kombineras för att få ett holistiskt synsätt på arbetet som behandlingsassistent samt lära sig använda den egna livserfarenheten på positivt sett.

 

Priset för utbildningen enl. överenskommelse beroende på antal personer. Vi har för policy att ha lägsta priser i Skandinavien! Utbildningen är inte CSN berättigad men i fall att eleven behöver betala själv för utbildningen, erbjuder vi avbetalningsplan enbart för privatpersoner.